Santunan Yatim dan Dhuafa 2018

Daftar Penerima Santunan Bulan Januari-Maret 2018

1.Aisyah bin Siswanto D 3 / 18 Rt 5/11
2.Noval binAhmad Fahrrulroji E 1/11 Rt 5/11
3.M.Rzky Aditya bin Husin Yahya D 1/28 Rt 6/11
4..Reno bin Jeni Rt 2/8
5.Sela binti Jeni Rt 2/8
6.Gustafa bin Suwandi Rt 2/5
7.Irfanda bin Supanan D 7/ Rt 2/11
8.Mustika bin Supanan D 7/ Rt 2 /11
9.Putri Yuliyana bin Muhadi D 7/22 Rt 2/11
10.Tiara Aisha bin Muhadi D 7/22 Rt 2/11
11.Ahmad Yani bin Winarto D 7/22 Rt 2/11
12.Renta Makasih bin Alihudin A 3/19 Rt 9/11
13,Putri Melta bin Alihudin A 3/19 Rt 9/11
14.Iznesya Kusumadewi bin A2/1 Rt 10/11
15.Melinda Kurniati bin Cecep D 7/23 Rt 2/11
16.Rioko Kurniawan bin Cecep D 7/22 Rt 2/11
17.Ananda Damayanti bin Hendra Dismantara 2/88
18.Andri Permana bin Hendra Dismantara 2/8
19.Rahmawati bin Budiyansah Rt 2/5
20.Dwi Setiawati bin Budiyansah Rt 2/5 Kedawng
21.Noval bin Fajar Rt 1 / 3 Kedawung
22.Rani binti Zulhendri Rt 2/5
23.Rahmat bin Zulhendri Rt 2/5
24.M.Ramdhan Fauji bin Opung Rt 2/8 Rancagong
25.Yose bin Yosep D 3/11 Rt 4 /11
26.Yudi bin Yosep D 3/11 Rt 4/11
27.Rijki bin Sarjuri D 5/6 Rt 4/11
28.Rafi Fadil Wicaksana bin Hadin Cahyono Rt 11/11
29.Syakira binti Hadin Cahyono Rt 11/11
30.Satria bin Sadi Rt 2/5
31.Naswa bin Sadi Rt 2/5
32.Rafka bin Yusuf Rt 12/11 Blok B 1/2
33.Naira bin Yusuf Rt 12/11 Blok B 1/2
34.Soleh bin Agus Sugiyanto Rt 8/11 Blok B 7/1
35.Sifa bin Rifai Blok D 3/3 Rt 6/11
36. Abah Iyong marbot masjid Al-Muttaqin

Keuangan Santunan Yatim dan Dhuafa 2018

 

Pemasukan Jumlah (Rp.) Pengeluaran

Jumlah
(Rp.)
Januari 3.249.500 36 x Rp. 200.000 7.200.000
Februari 5.660.000 Saldo Januari-Maret 8.401.500
Maret 6.692.000 ——————– ———————–
Total 15.601.500 Total 15.601.500